:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา


นายประชวน  เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 

นายกฤษฎา ใจหล้า
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป

นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานวิชาการ

นายปัญจงรักษ์ บุญยืน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานกิจการนักเรียน

นายสราวุฒิ ปันดี
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานบุคลากร

นายสมยศ  สุภาษี
ตำแหน่ง: หัวหน้างานแผนและงบประมาณ