นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมการสร้าง Mobile Application โดยไม่ต้องเขียนโปรมแกรมผ่าน Glide และกิจกรรมรู้หรือไม่ ใครปลอดภัยจาก COVID-19

วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมการสร้าง Mobile Application โดยไม่ต้องเขียนโปรมแกรมผ่าน Glide และกิจกรรมรู้หรือไม่ ใครปลอดภัยจาก COVID-19 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสกร แลสันกลาง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย