ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่าง (สำหรับบุคลากร)

1 คำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิ์และยินยอมให้หักเงินเดือน word pdf
2 คำร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน word pdf
3 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน word pdf
4 แบบฟรอม์คำร้องขออนุญาตใช้รถยนต์-ส่วนงานภายในโรงเรียน word pdf
5 แบบฟรอม์ใบลา-ป่วย-ลาคลอด-ลากิจ word pdf
6 ใบมอบฉันทะ word pdf