คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 ลำดับ  ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง
 1 นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ผอ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 พ.ต.ท.สมพร เชยบาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายทรงเดช ทิพย์ทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายอภิชาต เขตนคร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9 นางสาวอภิญญา อิ่นแก้ว  กรรมการผู้แทนครู
10 นางสาวจิรวรรณ คำปัน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11 นางนวลลดา คิ้วสุวรรณวงศ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
12 นายสนอง บุญเรือง กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
13 ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ กรรมการองค์กรศาสนา
14 ดร.พระมหาพงศักดิ์ ฐิตวีโร กรรมการองค์กรศาสนา
15 นายประชวน เขื่อนเพชร กรรมการ  และเลขานุการ