กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เกิดความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก