กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เกิดความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by