กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เกิดความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by