กิจกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี นายอาทิตย์ เมฆอากาศ และนางสาวกนกพร คําสุดใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเจียงฮาย ตึก GMS

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by