กำหนดการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (SM Plus)

▶ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus : SM Plus)

รหัสวิชา รายชื่อวิชา รายละเอียด
ท23101 ภาษาไทย 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
ส23101 สังคมศึกษา 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
พ23101 สุขศึกษา 5 ปกติ  |  ออนไลน์
พ23102 วอลเลย์บอล ปกติ  |  ออนไลน์
ศ23102 นาฏศิลป์ 1 ปกติ  |  ออนไลน์
ง23101 การงานอาชีพ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ว23201 พื้นฐานฟิสิกส์ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
อ23201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ23203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ค23203 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปกติ  |  ออนไลน์
จ23201 ภาษาจีน 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ส23235 หน้าที่พลเมือง ปกติ  |  ออนไลน์
ก23201 แนะแนว ปกติ  |  ออนไลน์
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.