กำหนดการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ME)

▶ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมคณิตศาสตร์ (Mathematics and English Program : ME)

รหัสวิชา รายชื่อวิชา รายละเอียด
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ว33181 วิทยาการคำนวณ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ส33101 สังคมศึกษา 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
รายวิชาเพิ่มเติม
ส30202 หน้าที่พลเมือง 2 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 ปกติ  |  ออนไลน์
รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ปกติ  |  ออนไลน์
ค33211 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
จ33211 ภาษาจีนเสริมทักษะ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33221 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33231 การใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21-5 ปกติ  |  ออนไลน์
อ33241 โครงงานภาษาอังกฤษ ปกติ  |  ออนไลน์
พ33211 พลานามัย 5 ปกติ  |  ออนไลน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก33101 กิจกรรมแนะแนว 5 ปกติ  |  ออนไลน์

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.