กำหนดการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ME)

▶ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมคณิตศาสตร์ (Mathematics and English Program : ME)

รหัสวิชา รายชื่อวิชา รายละเอียด
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 ปกติ  |  ออนไลน์
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ปกติ  |  ออนไลน์
ว32181 วิทยาการคำนวณ 2 ปกติ  |  ออนไลน์
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ปกติ  |  ออนไลน์
ส32101 สังคมศึกษา 3 ปกติ  |  ออนไลน์
ส32111 ประวัติศาสตร์ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
รายวิชาเพิ่มเติม
พ32201 พลศึกษา 1 ปกติ  |  ออนไลน์
ศ32201 นาฏศิลป์ 1 ปกติ  |  ออนไลน์
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ปกติ  |  ออนไลน์
อ32211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 ปกติ  |  ออนไลน์
รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ปกติ  |  ออนไลน์
จ32251 ภาษาจีนเสริมทักษะ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
อ32221 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 ปกติ  |  ออนไลน์
อ32231 การใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21-3 ปกติ  |  ออนไลน์
พ32211 พลานามัย 3 ปกติ  |  ออนไลน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก32201 กิจกรรมแนะแนว ปกติ  |  ออนไลน์

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.