โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศผลกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง (รอบที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ประกาศรายช...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเท...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รายละเอียด...