อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สสส. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระหว่างวันที่ 16-19 อ่านเพิ่มเติม