วางแผนแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายและยกระดับการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 256 อ่านเพิ่มเติม