:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

1
นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
5
นางสาวศิริภัส  ขัติยะ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการบริหารงานอำนวยการ

นายกฤษฎา  ใจหล้า
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน
 

นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง  ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

4965 Total Views 4 Views Today