:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

1
นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
5
นายกฤษฎา  ใจหล้า
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
 

นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง  ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

นายสมยศ  สุภาษี
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานอำนวยการ

6004 Total Views 21 Views Today