คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 ลำดับ  ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง
 1 นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ผอ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 พ.ต.ท.สมพร เชยบาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายทรงเดช ทิพย์ทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายอภิชาต เขตนคร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9 นางสาวอภิญญา อิ่นแก้ว  กรรมการผู้แทนครู
10 นางสาวจิรวรรณ คำปัน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11 นางนวลลดา คิ้วสุวรรณวงศ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
12 นายสนอง บุญเรือง กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
13 ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ กรรมการองค์กรศาสนา
14 ดร.พระมหาพงศักดิ์ ฐิตวีโร กรรมการองค์กรศาสนา
15 นายประชวน เขื่อนเพชร กรรมการ  และเลขานุการ

 

1556 Total Views 1 Views Today