:: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จะเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีวินัย
และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม ผู้นำการศึกษา (Academic Excellence and Moral Values in Education)

อัตลักษณ์

ภาคภูมิในความดี: Proud of the goodness

มีจิตอาสา:  Having public mind

เก่งกล้าวิชาการ: Perfect in Academic

760 Total Views 1 Views Today