:: ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนschool_logo-small

ความหมาย
รัศมีสีส้มรอบทิศ  หมายถึง  ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา
พ่อขุนเม็งรายมหาราช  หมายถึง  ความกตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
อักษรย่อ ท.๖ ชร.๒๕๔๒  หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปรัชญาประจำโรงเรียนนตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา    หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

(การมีปัญญาย่อมทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องตามครรลองครองธรรม ปัญญาจึงเป็นดั่งแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุด ในการนำทางชีวิตของบัณฑิต.)

สีประจำโรงเรียนสีฟ้า  หมายถึง  ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี

 

 

 

 

694 Total Views 1 Views Today