:: ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1

ลำดับ รายการ หมายเหตุ
1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน คลิกที่นี่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
3 พิธีลงนามความร่วมมือ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
4 มอบรางวัลพนักงานเทศบาลดีเด่น พนักงานครู และนักเรียนดีเด่น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 คลิกที่นี่
5 การประชุม เกี่ยวกับระบบ S-Learn-Net โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
6 กิจกรรม STEM นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทีมวิทยาการ รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล และคณะจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่
7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
8 ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้ทำการประเมิน รางวัลบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
9 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 1

 

 

 

ชุดที่ 2

10 ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิกที่นี่
11 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ อปท. 25 คลิกที่นี่
12 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่
13 พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส คลิกที่นี่
14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.ต้น

 

ม.ปลาย

15 ฟังบรรยายจาก นพ.วิชช ธรรมปัญญา คลิกที่นี่
16 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ม.ต้นม.ปลาย
17 School Band Music Challenge คลิกที่นี่
18 อบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1

 

ชุดที่ 2

19 62-07-04 บวงสรวง ร.6 คลิกที่นี่
20 62-07-05 มอบรางวัลกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ม.ปลาย คลิกที่นี่
21 62-07-09 กิจกรรมดูดาวเสาร์ คลิกที่นี่
22 62-07-15 ถวายเทียนวัดแสงแก้ว คลิกที่นี่
23 62-07-15 ทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา คลิกที่นี่
24 62-07-15 แห่เทียนพรรษาเทศบาลนครเชียงราย คลิกที่นี่
25 62-07-19 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา คลิกที่นี่
26 62-07-22 มอบโล่ประทาน เพชรล้านนา 62 คลิกที่นี่
27 62-07-25 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 คลิกที่นี่
28 62-07-27 อบรมดาราศาสตร์ อ.ป๋องแป๋ง คลิกที่นี่
29 62-08- 5-10 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ คลิกที่นี่
30 62-08-05 ค่ายคุณธรรม ม.1 รุ่น1

 

รุ่น2

31 62-08-08 การแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยเอ็ด คลิกที่นี่
32 62-08-09 กิจกรรมวันแม่ คลิกที่นี่
33 62-08-13 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น คลิกที่นี่
34 62-08-15 อบรม พวส คลิกที่นี่
35 62-08-17 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.ต้น คลิกที่นี่
36 62-08-18 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู คลิกที่นี่

366 Total Views 5 Views Today