:: ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1

ลำดับ รายการ หมายเหตุ
  รวมภาพกิจกรรม ม.ต้น คลิกที่นี่
  รวมภาพกิจกรรม ม.ปลาย คลิกที่นี่
1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน คลิกที่นี่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
3 พิธีลงนามความร่วมมือ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
4 มอบรางวัลพนักงานเทศบาลดีเด่น พนักงานครู และนักเรียนดีเด่น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 คลิกที่นี่
5 การประชุม เกี่ยวกับระบบ S-Learn-Net โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
6 กิจกรรม STEM นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทีมวิทยาการ รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล และคณะจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่
7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
8 ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้ทำการประเมิน รางวัลบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
9 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 1

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 2

10 ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิกที่นี่
11 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ อปท. 25 คลิกที่นี่
12 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่
13 พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส คลิกที่นี่
14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.ต้น

 

 

 

 

ม.ปลาย

15 ฟังบรรยายจาก นพ.วิชช ธรรมปัญญา คลิกที่นี่
16 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ม.ต้นม.ปลาย
17 School Band Music Challenge คลิกที่นี่
18 อบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1

 

 

 

 

ชุดที่ 2

19 62-07-04 บวงสรวง ร.6 คลิกที่นี่
20 62-07-05 มอบรางวัลกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ม.ปลาย คลิกที่นี่
21 62-07-09 กิจกรรมดูดาวเสาร์ คลิกที่นี่
22 62-07-15 ถวายเทียนวัดแสงแก้ว คลิกที่นี่
23 62-07-15 ทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา คลิกที่นี่
24 62-07-15 แห่เทียนพรรษาเทศบาลนครเชียงราย คลิกที่นี่
25 62-07-19 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา คลิกที่นี่
26 62-07-22 มอบโล่ประทาน เพชรล้านนา 62 คลิกที่นี่
27 62-07-25 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 คลิกที่นี่
28 62-07-27 อบรมดาราศาสตร์ อ.ป๋องแป๋ง คลิกที่นี่
29 62-08- 5-10 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ คลิกที่นี่
30 62-08-05 ค่ายคุณธรรม ม.1 รุ่น1

 

 

 

 

รุ่น2

31 62-08-08 การแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยเอ็ด คลิกที่นี่
32 62-08-09 กิจกรรมวันแม่ คลิกที่นี่
33 62-08-13 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น คลิกที่นี่
34 62-08-15 อบรม พวส คลิกที่นี่
35 62-08-17 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.ต้น คลิกที่นี่
36 62-08-18 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู คลิกที่นี่
37 ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรวันปีใหม่ click
38 ต้อนรับคณะจากเมือง Bad Wimpfem ประเทศเยอรมัน click
39 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร click
40 สวัสดีปีใหม่ 63 click
41 กิจกรรมดูดาว ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล (ม.ต้น) click
42 รับทุน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ (ม.ต้น) click
43. กิจกรรมสนุกสนานลูกหลาน ท.6 click
44. เตรียมนรักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
45. ประเมินนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
46. วิดีโอนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
47. กิจกรรมวันไหว้ครู click
48. งานกิจกรรมดาราศาสตร์ (ม.ต้น) click
49.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (ม.ต้น) click
50. การหาเสียงสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
51. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ต้น) click
52. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ปลาย) click
53. แข่งขันกีฬาฟุตซอล (ม.ปลาย) click
54.  งานวิชาการศรีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีน click
55. ตอนรับคระดูงานจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี click
56. ติว o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
57. เลือกตั้งสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
58. ตานหาพ่อขุนเม็งราย click
59. โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ click
60. มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันที่ม.ราชภัฏเชียงราย (ม.ปลาย) click
61. สอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
62. แสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัย click
63. งานแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา click
64. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
65.   เลือกสภานักเรียน (ม.ต้น) click
66.  จิตอาสามาฆะบูชา(ม.ปลาย) click
67. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
68. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 click
69. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
70.  วันมาฆบูชา พระธาตุวังซาง click
 71.  งานมอบรางวัลด้านวิชาการและด้านกีฬา click
 72.  วันปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 click
 73.  มอบของที่ระลึกให้ครู-นักเรียน  click
74. งานดาราศาสตร์ ค่าย 3 (ม.ต้น) click
75. งาน Walk rally (ม.ต้น) click
76. กิจกรรม MSC Party (ม.ปลาย) click
77. MSC รร ปัญญานุกุล (ม.ปลาย) click
78. การแสดงท.6 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย click
79. สอบโครงการเพชรล้านนา รอบ 1 (ม.ปลาย) click
80. ออมสินแจกทุนการศึกษา click
81. มอบหมวกกันน็อค click
 82. ภาพบรรยากาศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 click
83.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย click

2989 Total Views 1 Views Today