หลักสูตรโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program)
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Program)
2. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Science Program)
3. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program)
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (Mathematics and English Program)

 

14411 Total Views 2 Views Today