โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวเปิดโครงการโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครู เพิ่มพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษา ให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดผลดีต่อภาพรวมของโรงเรียนต่อไป
ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม: คลิก

9 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น