โครงการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหารของทางโรงเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ยังได้มีการเข้ากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป

Written by