โครงการต่อต้านยาเสพติด (CRMS6 Anti Drugs 2020) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โครงการต่อต้านยาเสพติด (CRMS6 Anti Drugs 2020) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 ที่มีความสามารถพิเศษและกล้าแสดงออก ในโครงการมีการแข่งขันประกวดการแสดง ดนตรีโฟล์คซอง, coverdance -Rapper, วาดภาพระบายสี ทั้งนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแด่ผู้ชนะในการประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้
ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by