ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด

สำหรับผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป

ทั้งนี้ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อเป็นต้นไป เว้นแต่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีการประกาศสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้นี้เป็นอันยกเลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

192 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น