ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
7. แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม: คลิก

409 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น