ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมและการดำเนินการเปิดเรียนตามปกติ การเรียนเพิ่มเติมเสริมในวันเสาร์

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ได้หารือเรื่องเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเปิดเรียนตามปกติ การเรียนเพิ่มเติมเสริมในวันเสาร์และแนวทางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การดำเนินการในการพัฒนานักเรียนในเรื่องทางด้านวิชาการ และการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด ซึ่งมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉัน อีกทั้งแนวทางในการดำเนินนโนบายในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP) สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE/SEA) ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

23 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น