ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (SM Plus) จำนวน 6 อัตรา
2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษจีน (ME Plus Chinese Program) จำนวน 2 อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม: คลิก