กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์จำนวน 2 ทีม โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกในโครงการนี้ทั้งหมดจำนวน 400 ทีม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
ทีมที่ 1 นายวริศ อูแม และนายชินโนสุเกะ ยาดะ ได้ลำดับที่ 33 ทีมที่ 2 นายณฐกร ภู่สุนทร และนางสาวธนาพร เชื้อเจ็ดตน ได้ลำดับที่ 73