ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตราครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 1 อัตราครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 1 อัตราครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ SM+ 1 อัตราครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP 2 อัตราเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตราประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
สำหรับผู้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป
ทั้งนี้ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อเป็นต้นไป เว้นแต่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีการประกาศสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้นี้เป็นอันยกเลิก

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

1190 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น