ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  ดังนี้

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน  ๒  อัตรา 

2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  จำนวน  1  อัตรา

3. ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) จำนวน  1  อัตรา

4. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริม

        ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น

   (Science and Mathematics Plus Program) จำนวน  ๑  อัตรา 

5. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร

         ภาษาอังกฤษ (English Program) และผู้สนับสนุนการเรียนรู้พิเศษ

         หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมคณิตศาสตร์

         (Mastery in English Plus Mathematics Program)จำนวน  ๒  อัตรา    

6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

          ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์
จากเดิมกำหนดวันที่  25 ตุลาคม  2562  ให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.00 น.
ณ ห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

          สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

1211 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น