แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: หลักสูตร MSc (ม.4.1-4.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.4.4-4.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.4.7-4.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.4.14-4.15) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: หลักสูตร MSc (ม.5.1-5.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.5.4-5.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.5.7-5.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.5.14-5.16) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
: หลักสูตร MSc (ม.6.1-6.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.6.4-6.5) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.6.6-6.12) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.6.13-6.15) ดาวน์โหลด