แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 15 มิถุนายน 2565 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: หลักสูตร SM Plus
: หลักสูตร EP Plus
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: หลักสูตร MSc
: หลักสูตร ESc
: หลักสูตร SM Plus
: หลักสูตร MEC
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: หลักสูตร MSc (ม.5.1-5.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.5.4-5.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.5.7-5.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร MEC (ม.5.14-5.15) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
: หลักสูตร MSc (ม.6.1-6.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.6.4-6.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.6.7-6.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร MEC (ม.6.14-6.16) ดาวน์โหลด

Written by