ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (สำรองรอบทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (สำรองรอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยทำการสอบคัดเลือกวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ที่ผ่านมานั้น ในหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น
บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน ดังนี้

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> ประกาศรายชื่อ-ม.1-สำรองรอบทั่วไป

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก  ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อได้จากประกาศของโรงเรียน
  2. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในระบบการรายงานตัวออนไลน์   [ระบบพิมพ์เอกสารรายงานตัวการเป็นนักเรียน ม.1]
  3. พิมพ์เอกสารใบรายงานตัว
  4. ยื่นเอกสารและรายงานตัวการเป็นนักเรียน (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) ในวันที่ 2 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-11.00 น.
    ณ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
2066 Total Views 4 Views Today

ใส่ความเห็น