ต้อนรับ นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้างานฝ่ายงานวิชาการ เพื่อศึกษาดูงาน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ ให้การต้อนรับ นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้างานฝ่ายงานวิชาการ เพื่อศึกษาดูงาน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย

 

 

Written by