โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายไชยรัตน์ จินะราช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นางสุดาพร ศรีจันต๊ะ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.เชียงราย นายพงศธร ช่างปัต ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวสุภมาส จินะราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.เชียงราย นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตรอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.เชียงราย เขต 3 คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

Written by