นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงราย (อาคาร GMS)

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการนักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงราย (อาคาร GMS)

 

Written by