โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) แบบ ATK ของนักเรียนกลุ่ม B ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) แบบ ATK ของนักเรียนกลุ่ม B ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนช่วยดูแลและสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ณ หอประชุมพญามังราย

 

Written by