โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูม.ต้นเเละผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการนักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงราย (อาคาร GMS)

 

Written by