ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๑. ผู้ช่วยครูวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ผู้ช่วยครูวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๓. ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๔. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน ๑ อัตรา
๕. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน(Mastery in English Plus Chinese Program) จำนวน ๑ อัตรา

:คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

Written by