กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน สำหรับครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมจิตศึกษา ให้กับครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน นำโดยครูเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์ และครูกานต์รดา สลีสองสม เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาปัญญาภายในได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ด้วยกระบวนการกิจกรรมจิตศึกษา ณ ห้องลีลาวดี

Written by