การประชุมวิชาการด้านความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MSc)

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิงแพทย์หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมการประชุมวิชาการด้านความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MSc) ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by