โครงการพัฒนาทักษะด้วยกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้วยกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

66 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น