โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 – 16 อ่านเพิ่มเติม