ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562