การประชุมวิชาการด้านความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MSc)

วันพุธที่ 22 กันยายน อ่านเพิ่มเติม