โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๑. ผู้ช่วย...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รายละเอียด...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

รายละเอียด...

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ในตําแหน่ง...

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ในตำแหน่ง ...

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง รับ...