โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง ผลก...

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง ราย...

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรี...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

ตามประกาศเ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรี...

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โรงเรียน...