ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบโควตาเรียนดีภายใน

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบโควตาเรียนดีภายนอก

วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบโควตาเรียนดีภายใน

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาเรียนดีภายนอก

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบทั่วไป

วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● ประเภทโควตาประสงค์สอบชิงทุน

วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ● รอบทั่วไป

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2564