Latest Posts

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนฯ

ดูงาน อปทต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เพิ่มเติม…)

วงโยธวาทิต ท.6 นำขบวนแห่ พระพุทธสิหิงค์

วงโยวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำขบวนแห่ พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) buycialiscanadaonline.com/environmental-problems-and-their-influence-on-mens-sexual-health/ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2 กรกฏาคม 2558

อบรมการใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่

pisa

กิจกรรมอบรม เรื่องการใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่  สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  โดย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
นางสาวธนารักษ์ ปั่นเทียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 321
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)