Latest Posts

ทำบุญใส่บาตรวันพระ (โครงการธรรมะรับอรุณ)

วันพระ1

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ (โครงการธรรมะรับอรุณ) ณ บริเวณถนนในโรงเรียน ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดูงาน 6 สค 58

วันที่ 6 สิงหาคม 2558  คณะจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทงการศึกษา หลักสูตรบริหารระดับสูง (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมจามจุรี ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

การประเมินครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

DSC_0572

วันที่ 6 สิงหาคม 2558  ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 6 ท่าน  เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เพิ่มเติม…)

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์การเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย

สสส

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์การเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข (สสส.) กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

อบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากร

อบรม 156

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 คณะครูและบุคลากรสายชั้น ม.1-6  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร โดยวิทยากร รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท และ ผศ.อัชรา เอิบสุขสิริ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งการอบรมได้แบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1  วันที่ 4 สิงหาคม 2558  คณะครูและบุคลากรสายชั้น ม.1,5,6
รุ่นที่ 2  วันที่ 5 สิงหาคม 2558  คณะครูและบุคลากรสายชั้น ม.2,3,4
(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

3 สค กพร ดูงาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Thai53

วันที ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังนี้
ม.4 ละครในวรรณคดีไทย
ม.5 จินตลีลาประกอบเพลง
ม.6 เดินแบบแต่งกายเลียนแบบวรรณคดีไทย
โดยมีการจัดกิจกรรม ณ  หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)