Latest Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว 1/2558 รุ่น 2

ระบบดูแล 2

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558  ฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2  มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม…)

อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ

หุ่นยนต์

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

แม่อาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น  (เพิ่มเติม…)

ค่ายอบมรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5 รุ่นที่ 1

คุณธรรม1

วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2558  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5.1-5.6  โดยศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบจ.นครสวรรค์

อบจนครสวรรค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น  (เพิ่มเติม…)

โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

DSC05036

โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558  ณ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   (เพิ่มเติม…)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

Midterm1_2558

 

 

 

+++ ระดับชั้น ม.ต้น
ม.1- ม.2  สอบ  วันอังคาร ที่ 21 ก.ค. 2558  และ  วันพฤหัสบดี  ที่ 23 ก.ค. 2558
ม.3         สอบ  วันจันทร์  ที่ 20 ก.ค. 2558  และ   วันพุธ           ที่ 22 ก.ค. 2558

+++ ระดับชั้น ม.ปลาย
ม.4-ม.5  สอบ วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. 2558,วันพุธ ที่ 22 ก.ค. 2558 และ วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2558
ม.6        สอบ วันอังคารที่ 21 ก.ค. 2558 และ วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2558