Latest Posts

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

uce

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์
รุ่น เดือนตุลาคม 2558 (รอบทั่วประเทศ)  >>UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE

การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว 1/2558

LS1

วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558  ฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ประจำห้องเรียน

information

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน  (Learning Support Assistant)  ประจำหลักสูตร EP Plus

บัดนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  เวลา 07.30 น.  ณ ห้องการเงิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  >>ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ประจำห้องเรียน

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เครือข่าย 1

วันที่ 19 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ตัวแทนผู้ปกครองทุกห้องและทุกชั้น ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  (เพิ่มเติม…)

ตัวแทนนักเรียน ท.6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13

prae

วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2558 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 จังหวัดแพร่ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งทีมนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 ทีม เป็นนักเรียน 101 คนและครูที่ปรึกษาจำนวน 50 คน สำหรับข้อมูลการแข่งขันแต่ละประเภทสามารถดูได้จากเวบไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่ 13 อบจ.แพร่

new_iconสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ(PDF file)
ป้าย1

 

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant ) ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น    บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะไปสอบสัมภาษณ์ ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้   >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

job1

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558  ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร  วิทยากรบรรยายพิเศษการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น ในโอกาสที่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย  (เพิ่มเติม…)