Latest Posts

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม. 4 ปีการศึกษา 2559

information

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนที่รับนักเรียนเข้าเรียน
๑. โควตารับตรงภายใน จำนวนที่รับ ๓๖๐ คน
๒. โควตาเรียนดี จำนวนที่รับ ๔๐ คน
๓. สอบคัดเลือกทั่วไป จำนวนที่รับ ๖๐ คน

>> ร่างประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    [ไฟล์ pdf ]   [ไฟล์ jpeg หน้า ๑ | หน้า ๒ | หน้า ๓ | หน้า ๔ | หน้า ๕ ]

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.๔ —>>  [ไฟล์ pdf ]    [ไฟล์ jpeg ]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม. 1 ปีการศึกษา 2559

information

 

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนที่รับนักเรียนเข้าเรียน
๑. โควตาเรียนดี จำนวนที่รับ ๒๒๐ คน
๒. สอบคัดเลือกทั่วไป จำนวนที่รับ ๒๔๐ คน

>> ร่างประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    [ไฟล์ pdf ]    [ไฟล์ jpeg หน้า ๑ | หน้า ๒ | หน้า ๓ | หน้า ๔ ]

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.๑ —>>  [ไฟล์ pdf ]    [ไฟล์ jpeg ]

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร
ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant )
จำนวน ๕ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว
แต่เนื่องจาก มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
สอบสัมภาษณ์มาพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

>> ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

187355

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่าย มศว องครักษ์ พร้อมคณาจารย์ ที่ได้แวะเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการอาเซียนสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

12178230_895403440535452_2027752037_n

 

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการอาเซียนสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคลากร

        ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant) ประจำหลักสูตร EP Plus  และ ME Plus  จำนวน ๓  อัตรา    –>>ประกาศรับสมัคร

การประกวดแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558

impact2558

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558   ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
(เพิ่มเติม…)