Latest Posts

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

DSCN0755วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

“ต้นกล้า ท.6 ” คนเก่งภาษาอังกฤษ เด็กหญิงจารุกร ดอนลาว นักเรียนชั้น ม.2.12

204686

วันที่ 8 ธันวาคม 58 ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร แสดงความยินดีและมอบตุ๊กตา “ต้นกล้า ท.6″ กับ ต้นกล้า ท.6 คนเก่งภาษาอังกฤษ  เด็กหญิงจารุกร ดอนลาว นักเรียนชั้น ม.2.12 ตัวแทนจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนทัองถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันในครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคลากร

        ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant) ประจำหลักสูตร EP Plus จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัคร-Ls-ก.ค.-2558

คณะครูโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมศึกษาดูงานด้านคุณธรรม

Donsila1

คณะครูจาก โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ศึกษาดูงาน การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัน อังคาร ที่ 7 กรกฏาคม 2558 (เพิ่มเติม…)

เตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค

IMG_0644กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ไปแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ จ.แพร่ (เพิ่มเติม…)

ประสานความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

chinese

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โดยว่าที่ รต.หญิง ภวรัญชน์ เงาแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  ได้ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรองศาสตราจารย์
เจียนจวิน หวง ผู้อำนวยการสถบาบันขงจื่อ  ในการให้คำปรึกษาด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพทัดเทียมโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

(เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

IMG_7055การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PBL
PBL หรือ Problem-based Learning คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ การเรียนรู้ที่ใช้ลักษณะการตั้งปัญหาเป็นประเด็นนำ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นคว้าหาความรู้มาเพื่อขบคิดแก้ไขปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาอาจเป็นสถานการณ์จริง ได้ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลในหลายระดับการศึกษา เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทายผู้สอนมากที่สุด
(เพิ่มเติม…)